Úvodní stránka / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Zákazník svou objednavkou stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu Zahradnik Parket a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží ze sortimentu uvedeného na internetových stránkách prodávajícího (obchod.zahradnikparket.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Zahradník Parket spol. s r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží).

2. Objednávka (uzavření smlouvy)

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu ( množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), zejména při ceně vyšší než 2 000,- Kč vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

3. Zrušení objednávky

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího je možné v případě, že objednané zboží se již nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena objednaného zboží. V takovém případě bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky, aby se mohl domluvit další postup (zrušení objednávky, náhrada zboží jiným atd...)

Zrušení objednávky ze strany kupujícího je možné do jedné hodiny po jejím odeslání bez udání důvodu (e-mailem nebo telefonicky). Po uplynutí této doby je objednávky považována za závaznou.

4. Dodací a platební podmínky

Místem plnění je sídlo /bydliště/ nebo místo podnikání kupujícího uvedené v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.

Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí v provozovně Zahradník Parket nebo předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době (zboží na skladě je posíláno do druhého dne, jinak zpravidla do sedmi pracovních dnů) po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po její autorizaci či v případě využití bankovního převodního příkazu po připsání ceny včetně balného a poštovného na účet prodávajícího.

Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je zákazník neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v dodatečně mu prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

Zboží je možné hradit následujícími způsoby:
Dobírkou - hotově při převzetí zboží
Hotově při osobním odběru zboží (pouze po předchozí domluvě)

5. Vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

6. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace internetového ochodu Zahradník Parket a právním řádem platným v ČR.

2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na adrese info@zahradnikparket.cz

3. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.

4. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou na info@zahradnikparket.cz. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.

5. K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.

7. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího tedy v originálním obalu nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

7. Ochrana osobních dat

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Zahradník Parket, s.r.o. a nebudou zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se Zahradník Parket, s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, Zahradník Parket, s.r.o. se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb Zahradník Parket, s.r.o. dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na info@zahradnikparket.cz.

Přístup registrovaným zákazníkům do obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následnému zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

8. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu obchod.zahradnikparket.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Katalog internetových obchodů a služeb internetové obchody Katalog internetových obchodů Seznam internetových obchodů, eshop, obchod, online - 4obchody.com